B.S. Index van de afkondigingen van 6 juli 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998021269 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden en houdende aanwijzing van vier Ministers in de Samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking to type koninklijk besluit prom. 06/07/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998021270 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1995 houdende aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen opgerichte Overlegcomité type koninklijk besluit prom. 06/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998012561 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot verlenging van het Interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/07/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998000422 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 06/07/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998009539 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de nadere regels voor de evaluatie van de gegadigden voor sommige bevorderingen bij de gerechtelijke politie bij de parketten type ministerieel besluit prom. 06/07/1998 pub. 24/09/1998 numac 1998003400 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Schatkistbons

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels ter goedkeuring van de programma's van de cursussen in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie van de leergangen alsook de toelating en de regelmatige aanwezigheid van de leerlingen van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeensc

erratum

type erratum prom. 06/07/1998 pub. 22/06/1999 numac 1999029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie van de leergangen, alsook de toelating en de regelmatige aanwezigheid van de leerlingen van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeens
^