B.S. Index van de afkondigingen van 7 juli 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003356 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend verificateur bij een fiscaal bestuur die bij voorrang worden type ministerieel besluit prom. 07/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022484 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type ministerieel besluit prom. 07/07/1998 pub. 04/08/1998 numac 1998022486 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type ministerieel besluit prom. 07/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998016179 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 1984 betreffende tijdelijke maatregelen om het inbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 07/07/1998 pub. 19/08/1998 numac 1998027480 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het formulier voor de erkenning van de overeenkomst betreffende de overdracht van de verplichtingen bedoeld in artikel 8, derde lid, van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij w

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998036098 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het beheer van het financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998036099 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de visserij- en aquicultuursector type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998035874 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de voordracht van leden voor de algemene vergadering van de vereniging zonder winstgevend doel JINT - Coördinatie-orgaan voor Internationale Jongerenwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998035941 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het omrekeningspercentage en het puntengewicht voor de vaststelling van het werkingsbudget basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998036205 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikelen 1 en 6 tot en met 23 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/1998 pub. 15/09/1998 numac 1998035994 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 maart 1997 houdende aanwijzing overeenkomstig het artikel 30, § 2 van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering van de historisch verontreinig type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/1998 pub. 18/08/1998 numac 1998035832 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1992 houdende inrichting van het experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan voor sommige categorieën jongeren van 18 tot 25 jaar type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/1998 pub. 19/11/1998 numac 1998036244 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de toezending van besluiten van de gemeenteraad betreffende de begrotingen en rekeningen naar de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/1998 pub. 10/03/1999 numac 1999035257 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de rechtspositie van de algemeen directeur van Export Vlaanderen

decreet

type decreet prom. 07/07/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998036136 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van decreten en wetten betreffende sommige Vlaamse openbare instellingen en tot opheffing van wettelijke bepalingen inzake prioritaire aanwerving bij de Vlaamse openbare instellingen type decreet prom. 07/07/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998035792 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 type decreet prom. 07/07/1998 pub. 12/09/1998 numac 1998036011 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbare instelling Toerisme Vlaanderen en de Hoge Raad voor het Toerisme type decreet prom. 07/07/1998 pub. 18/08/1998 numac 1998035864 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering en de Regering van Roemenië, ondertekend in Boekarest op 12 juni 1997 type decreet prom. 07/07/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998035851 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van de Vlaamse Sportraad en de Adviserende Beroepscommissie voor sportaangelegenheden type decreet prom. 07/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035892 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van de Vlaamse Hogescholenraad type decreet prom. 07/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1998 type decreet prom. 07/07/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998035921 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 07/07/1998 pub. 07/07/1999 numac 1999035287 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 07/07/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998021413 bron diensten van de eerste minister, vlaamse gemeenschap, franse gemeenschap en duitstalige gemeenschap Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gemeenschappen met betrekking tot de Interuniversitaire attractiepolen. - Fase IV

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1996 tot vaststelling van de inrichting van het academiejaar en van de voorwaarden tot weigering van een inschrijving en h

erratum

type erratum prom. 07/07/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbare instelling Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Raad voor het Toerisme. - Errata

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 07/07/1998 pub. 24/09/1998 numac 1998003394 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^