B.S. Index van de afkondigingen van 9 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003426 bron ministerie van financien Wet houdende bekrachtiging van koninklijke besluiten inzake bedrijfsvoorheffing type wet prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brus type wet prom. 09/07/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009609 bron ministerie van justitie Wet betreffende de procedure inzake wijziging van het huwelijksvermogensstelsel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998022465 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor type koninklijk besluit prom. 09/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998012565 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf type koninklijk besluit prom. 09/07/1998 pub. 13/08/1998 numac 1998012557 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toepassing op de sector van de steenbakkerijen van de wet van 26 juli type koninklijk besluit prom. 09/07/1998 pub. 13/08/1998 numac 1998012558 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 09/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012537 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de specifieke inspanning vo type koninklijk besluit prom. 09/07/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998022521 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de toelage voor het begrotingsjaar 1998 aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek type koninklijk besluit prom. 09/07/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998012568 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, 50 en 115 van het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool van de zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. 09/07/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022525 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998027579 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot inrichting van het vochtige gebied van de poelen van Arbrefontaine, dat een biologisch belang heeft

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/1998 pub. 29/09/1999 numac 1999031357 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan tot wijziging van de richtinggevende bepalingen van het gewestelijk ontwikkelingsplan dat op 3 maart 1995 werd vastgesteld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/1998 pub. 28/10/1999 numac 1999031068 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om vergunningen en attesten inzake stedeb

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027475 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering waarbij een personeelslid wordt aangewezen om overtredingen van het reglement op de politie van het personenvervoer vast te stellen type besluit van de waalse regering prom. 09/07/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998027415 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor inzage van bestuursdocumenten type besluit van de waalse regering prom. 09/07/1998 pub. 21/07/1998 numac 1998027416 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de documenten die gebruikt moeten worden en van de vergoeding die geëist kan worden in uitvoering van het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur type besluit van de waalse regering prom. 09/07/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998027570 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de keuringsdiensten die het kwaliteitslabel "Escargot fermier" mogen verlenen type besluit van de waalse regering prom. 09/07/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998027569 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van de benaming « Label de Qualité - Escargot fermier » type besluit van de waalse regering prom. 09/07/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998027477 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van de raad voor individuele hulp aan de integratie binnen het beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998027435 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een verlof om een activiteit uit te oefenen bij een erkende politieke groep van een wetgevende vergadering van de Federale Staat, een Gemeenschap of een Gewest, of bij de voorzitter van één van die groep type besluit van de waalse regering prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998027441 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers type besluit van de waalse regering prom. 09/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027476 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot benoeming van de voorzitter van het subregionale comité voor tewerkstelling en vorming van Sankt Vith

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/07/1998 pub. 12/09/1998 numac 1998031383 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toelating voor het Brussels Franstalig Fonds voor de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces tot de deelname aan het pensioenstelsel, ingesteld b

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/07/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 27 maart 1997 tot oprichting van een pedagogische werkgroep inzake essentiële vaardigheden in de tweede graad van het secundair beroepsonderwijs en van de Middenstandsvorming, algemene vakken

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 09/07/1998 pub. 25/09/1998 numac 1998003388 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^