B.S. Index van de afkondigingen van 10 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/07/1998 pub. 19/08/1998 numac 1998012546 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot bepaling van de voorwaarden waaronder de winstdeelnemingen niet meegerekend worden voor de berekening van de loonkostontwikkeling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998000445 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 6 mei 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 1997 betreffende maatregelen inzake de verhandeling van landbouwdieren, ten aanz type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998000441 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de samenstelling van het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke perso type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998000440 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten betreffende het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 26/08/1998 numac 1998003401 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van de « Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture » type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998014185 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van het raadgevend comité voor de postdiensten type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998016310 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022482 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998012598 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 45 en 93 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998000455 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding in het Rijk van plaatsen die gelijkgesteld worden met de plaats zoals bedoeld in artikel 74/5, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwij type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 21/07/1998 numac 1998022481 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998022476 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998012599 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/07/1998 pub. 28/07/1998 numac 1998000474 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de effectieve leden en plaatsvervangers van de Vaste Commissie voor de gemeentepolitie type ministerieel besluit prom. 10/07/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998027460 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper bij wijze van proef wordt toegelaten in sommige gedeelten van waterlopen en kanalen van het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. 10/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009401 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/07/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998002082 bron diensten van de eerste minister en ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 466. - Vakbondsafgevaardigden in contractueel dienstverband. - Bijzondere procedures bij afdanking

erratum

type erratum prom. 10/07/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998022540 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli
^