B.S. Index van de afkondigingen van 13 juli 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/07/1998 pub. 26/08/1998 numac 1998003429 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van toekenning van de productiepremie aan de personeelsleden van de Koninklijke Munt van België type koninklijk besluit prom. 13/07/1998 pub. 23/07/1998 numac 1998009572 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten type koninklijk besluit prom. 13/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014184 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen en wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 13/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998022505 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035945 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1995 tot vastlegging van de overeenstemmende onderverdelingen in het voltijds secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 13/07/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998000430 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming met de algemene erkenningsvoorwaarden van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma S.A. BULL N.V. onder de naam « DIGIVOTE II » type ministerieel besluit prom. 13/07/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998000431 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming met de algemene erkenningsvoorwaarden van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de tijdelijke vereniging Philips-Stesud onder de naam « JITES II » type ministerieel besluit prom. 13/07/1998 pub. 25/09/1998 numac 1998027533 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 40 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998

decreet

type decreet prom. 13/07/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming in het Verdrag van Amsterdam, houdende wijziging van het Verdrag over de Europese Unie, van de verdragen houdende oprichting van de Europese Gemeenschappen en van sommige bijhorende Akten, in de Bijlage, in de toegevoegde Prot type decreet prom. 13/07/1998 pub. 02/12/1998 numac 1998029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming in het Samenwerkingsakoord tussen de Franse Gemeenschap van België en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de nadere regels voor de uitoefening van de internationale betrekkingen type decreet prom. 13/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de programma's van de proeven inzake pedagogische bekwaamheid tot het onderwijzen binnen het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde middelbaar kunstonderwijs met beperkt leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van ritmiek en lichamelijke expressie te organiseren in het « Institut de rythmique Jacques-Dalcroze » te Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029372 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van instrumentale en vocale opleiding voor zangers-organisten en koorleiders te organiseren in de « Académie de Musique Saint-Grégoire » te Doo
^