B.S. Index van de afkondigingen van 14 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011227 bron ministerie van economische zaken Wet houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/07/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003319 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een Gouverneur bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, bij de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, bij het Afrikaanse O type koninklijk besluit prom. 14/07/1998 pub. 26/09/1998 numac 1998022536 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne type koninklijk besluit prom. 14/07/1998 pub. 27/08/1998 numac 1998007149 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende verdeling van de personeelsenveloppe voor de militairen van het actief kader in periode van vrede type koninklijk besluit prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998022512 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1994 houdende benoeming van de leden van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 14/07/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998022526 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of gebruik ervan type koninklijk besluit prom. 14/07/1998 pub. 12/03/1999 numac 1999016001 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 1997 houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken. - Intrekking van benoemingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999035101 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van het verband tussen het diploma van meester in muziek, optie instrument, uitgereikt door de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, en het kunstvak instrument in het deeltijds kunstonderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998036078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het tijdelijk project zorgverbreding in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998036008 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 1972 tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage en van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1983 betreffende de stud type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 12/09/1998 numac 1998036018 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 14 juli 1998 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998036009 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1996 tot regeling van de procedure voor de toewijzing van nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998035949 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de opdrachthouders en projectleiders type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998035943 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan enkele Vlaamse universiteiten voor de ondersteuning van enkele internationale interuniversitaire samenwerkingsprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998036130 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Opera, goedgekeurd door de raad van bestuur op 23 april 1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998036137 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het tijdelijk project onderwijsvoorrang in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998036062 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998035977 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 maart 1997 betreffende het opzetten van een experiment inzake het toekennen van een persoonlijk assistentiebudget aan bepaalde personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998035867 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende benoeming van de leden van het Vlaams Commissariaat voor de Media type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035922 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van de deskundige commissie, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het decreet van 15 juli 1997 houdende instelling van het kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rech type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035972 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de salarisschalen van de contractuele betrekkingen van sectorverantwoordelijke schoonmaak en werfverantwoordelijke schoonmaak betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998035951 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media

decreet

type decreet prom. 14/07/1998 pub. 10/09/1998 numac 1998035996 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 14/07/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998035875 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 16 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998035967 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type decreet prom. 14/07/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998035873 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van de bij het Vlaams Parlement ingediende verzoekschriften type decreet prom. 14/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998035839 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de euro type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX type decreet prom. 14/07/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998035879 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee, en de bijlagen, ondertekend in Montego Bay op 10 december 1982, en de Overeenkomst inzake de toepassing van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties in type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035979 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers type decreet prom. 14/07/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998035982 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake sociale werkplaatsen type decreet prom. 14/07/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998035880 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels, opgemaakt in Parijs op 3 decembe

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de verblijfsvoorwaarden voor E.G.-onderdanen en hun familieleden alsmede betreffende de verblijfsvoorwaarden voor de vreemde familieleden van de Belgische onderdanen type omzendbrief prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de verblijfsvoorwaarden voor E.G.-onderdanen en hun familieleden alsmede betreffende de verblijfsvoorwaarden voor de vreemde familieleden van de Belgische onderdanen. - Duitse vertaling

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 14/07/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998036073 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs type bijzonder decreet prom. 14/07/1998 pub. 16/09/1998 numac 1998035876 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type bijzonder decreet prom. 14/07/1998 pub. 26/08/1998 numac 1998035870 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende uitvoering van artikel 37bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/1998 pub. 23/09/1998 numac 1998029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 1996 houdende benoeming van de leden van de centrale reaffectatiecommissie voor het officieel gesubsidieerd gewoon en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/1998 pub. 23/09/1998 numac 1998029342 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juni 1996 tot vaststelling van de samenstelling en de werkingsregels van de centrale reaffectatiecommissie voor het gesubsidiee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/1998 pub. 14/10/1998 numac 1998029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 11 december 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het gesubsidieerd officieel voorschools en lager, gew type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de halftijdse vervroegde uittreding

erratum

type erratum prom. 14/07/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998036284 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het Onderwijs IX. - Erratum type erratum prom. 14/07/1998 pub. 19/05/1999 numac 1999022437 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of gebruik ervan. - Erratum type erratum prom. 14/07/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003402 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een Gouverneur bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, bij de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, bij het Afrikaanse O type erratum prom. 14/07/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999035114 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs. - Erratum type erratum prom. 14/07/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998036141 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het tijdelijk project zorgverbreding in het gewoon basisonderwijs. - Erratum type erratum prom. 14/07/1998 pub. 28/04/2010 numac 2010035255 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet betreffende het gemeenschaponderwijs. - Erratum
^