B.S. Index van de afkondigingen van 15 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/07/1998 pub. 12/08/1998 numac 1998009634 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige wettelijke bepalingen inzake financiële instrumenten en effectenclearingstelsels type wet prom. 15/07/1998 pub. 12/08/1998 numac 1998009633 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 15/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998009670 bron ministerie van justitie Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/07/1998 pub. 16/07/1999 numac 1999021327 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1990, houdende benoeming van leden van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg, en houdende benoeming van het waarnemend lid van de Raad van Bestuur van de Koninkli type koninklijk besluit prom. 15/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998003404 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 15/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998002086 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gem type koninklijk besluit prom. 15/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998002087 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 15/07/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998012335 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 14 van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgel type koninklijk besluit prom. 15/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998012627 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingspr type koninklijk besluit prom. 15/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998012636 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 78ter, 78sexies en 131quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/1998 pub. 04/08/1998 numac 1998016191 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de identificatie en de registratie van honden en van het bedrag van de verplichte bijdrage voor de registratie van de ho type ministerieel besluit prom. 15/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998031395 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten van het voogdijstelsel in een onderneming
^