B.S. Index van de afkondigingen van 16 juli 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/07/1998 pub. 26/08/1998 numac 1998003416 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering voor de pensioenstelsels van de openbare sector van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 16/07/1998 pub. 26/09/1998 numac 1998014188 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor de aanleg en de exploitatie van niet-openbare telecommunicatienetwerken type koninklijk besluit prom. 16/07/1998 pub. 11/08/1998 numac 1998012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 30, betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur type koninklijk besluit prom. 16/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998012589 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 16/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998012654 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 165 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 16/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998012590 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor type koninklijk besluit prom. 16/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998002083 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 16/07/1998 pub. 18/08/1998 numac 1998009617 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 16/07/1998 pub. 18/08/1998 numac 1998003357 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 1998 (1) type koninklijk besluit prom. 16/07/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998022501 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/1998 pub. 15/09/1998 numac 1998035896 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de bevolkingsprojectie zoals bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor dienstencentra, serviceflatgebouwen, woningcomplexen type ministerieel besluit prom. 16/07/1998 pub. 15/09/1998 numac 1998036001 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor dienstencentra, serviceflatgebouwen, woningcomplexen met d type ministerieel besluit prom. 16/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998012655 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 77 en 80 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998031349 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/1998 pub. 10/09/1998 numac 1998031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/1998 pub. 19/08/1998 numac 1998031351 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van verschillende artikelen van de ordonnantie van 16 juli 1998 tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/1998 pub. 19/08/1998 numac 1998031352 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse HoofdstedelijkeRregering betreffende de algemene voorstelling van het ontwerpplan en van het gewestelijk bestemmingsplan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de wijze van voorstelling van het driejarig investeringsprogramma bedoeld in artikel 9 van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van open type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031342 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de initiatieven van gewestelijk belang die in aanmerking kunnen komen voor de driejarige ontwikkelingsdotatie en van de investeringsprojecten die in aanmerking kunnen komen voor verhoogde type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van de dossiers voor de aanvragen om subsidie, van de aard van de bewijsstukken en van de procedures voor de toekenning en de uitbetaling, in uitvoering van artikel 21 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031332 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bekendmaking van de zomervakantie voor scholen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998031356 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake begroting en individueel personeelsbeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/1998 pub. 27/10/1998 numac 1998031336 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de Proeftijdcommissie voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/1998 pub. 27/10/1998 numac 1998031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdelingswijze, de toekenningsvoorwaarden en de verdeling van het bijkomend bijzonder krediet aan de gemeenten inzake openbare netheid in 1998 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/1998 pub. 19/08/1998 numac 1998031353 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998027511 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van de Waalse Commissie voor de Overheidsopdrachten type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998027517 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de stageovereenkomst in het kader van de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998027516 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaronder de leerovereenkomsten erkend worden in het kader van de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998027515 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaronder de toezicht-afgevaardigde erkend wordt in het kader van de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998027514 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaronder bedrijven erkend worden voor de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998027513 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het plan voor afwisselende opleiding in het kader van de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 15/09/1998 numac 1998027504 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de heffingen voor het gebruik van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 15/09/1998 numac 1998027509 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een subsidie van 150 miljoen frank aan het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" met het oog op de oprichting van woningen voor minder-gegoede gezinnen in specifieke wijken type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998027486 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 1996 tot samenstelling van de Afvalstoffencommissie type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027473 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 betreffende de bedrijfsruimten van gewestelijk belang type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027461 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 april 1998 tot 31 maart 1999 type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027472 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 juli 1991 tot aanwijzing van de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de door de "Société régionale wallonne du Logem type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027471 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 juli 1991 tot aanwijzing van de commissarissen van de "Société régionale wallonne du Logement" bij de door haar erkende openbare bouwmaat type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998027437 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Minist type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998027444 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 6 november 1997 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998027462 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de aangestelde ontvangers in dienst bij de voormalige 'Office de la Navigation' toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 januari 199 type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998027439 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het « Agence wallonne à l'Exportation » in aanmerking mag komen voor de pensioenregeling die ingesteld is bij de wet van 28 april 1958 type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998027438 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 tot oprichting van een Sociale Dienst voor de Diensten van de Waalse regering type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998027488 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het statuut van gezinshelper

decreet

type decreet prom. 16/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998027443 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma type decreet prom. 16/07/1998 pub. 19/08/1998 numac 1998027479 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende reglementering van het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs-inrichtingen bezoeken type decreet prom. 16/07/1998 pub. 10/09/1998 numac 1998027496 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 25 juli 1991 betreffende de belasting op de afvalstoffen in het Waalse Gewest type decreet prom. 16/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998027442 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 15 mei 1998 tussen de Federale Staat en de Gewesten houdende wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 maart 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende doorstromingsprogramma's type decreet prom. 16/07/1998 pub. 11/08/1998 numac 1998027456 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de voorwaarden waaronder de inschakelingsbedrijven worden erkend en gesubsidieerd

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/07/1998 pub. 24/09/1998 numac 1998027532 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Omzendbrief van de Waalse Regering betreffende het duurzame beheer van de aanvragen om stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen in zone A van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de gewestelijke luchthavens

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/07/1998 pub. 14/10/1998 numac 1998029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/07/1998 pub. 14/10/1998 numac 1998029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/07/1998 pub. 14/10/1998 numac 1998029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/07/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot afschaffing van het PMS-centrum van de Franse Gemeenschap te Eigenbrakel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/07/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen gemiddelde brutokost van een personeelslid van een Hogeschool per ambtsgroep voor 1999 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/07/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de ambtsgebieden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 1998-1999 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/07/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van sommige bepalingen die van toepassing zijn inzake gezondheidspromotie

erratum

type erratum prom. 16/07/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998031384 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998031347 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedebouw type beschikking prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen type beschikking prom. 16/07/1998 pub. 01/10/1998 numac 1998031348 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende organisatie van de toekenning door het Gewest van een toelage voor de samenstelling van een huurwaarborg inzake huisvesting
^