B.S. Index van de afkondigingen van 17 juli 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/1998 pub. 23/07/1998 numac 1998022495 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 17/07/1998 pub. 26/08/1998 numac 1998014187 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Chaudfontaine, Fléron, Olne, Soumagne en Herve van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 17/07/1998 pub. 04/08/1998 numac 1998002084 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 17/07/1998 pub. 04/08/1998 numac 1998003349 bron ministerie van financien en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot machtiging aan de Minister van Financiën zich borg te stellen tegenover de Europese Investeringsbank voor de verrichtingen op eigen middelen binnen Lomé IVbis type koninklijk besluit prom. 17/07/1998 pub. 28/07/1998 numac 1998014180 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende aanvullende bepalingen betreffende de hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022509 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 17/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022510 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de Voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 17/07/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998016185 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit ter erkenning van een interprofessioneel organisme in het kader van de productie van zaaizaden en ter goedkeuring van interprofessionele akkoorden

decreet

type decreet prom. 17/07/1998 pub. 25/11/1999 numac 1999029118 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 17/07/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998029458 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 17/07/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998029459 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 17/07/1998 pub. 12/01/2000 numac 1999029619 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 17/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse dringende maatregelen in verband met het onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/1998 pub. 23/09/1998 numac 1998029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij ontslag wordt verleend aan een lid van de Selectiecommissie voor films type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 27 december 1991 van de Executieve van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de regels voor de aanpassing van de lestijdendotaties in het onderwijs voor sociale type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling en vaststelling van de nadere regels voor de betoelaging van de door de « Office de la Naissance et de l'Enfance » erkende kinderdag- en nachtverblijven en opvangcentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de zitting 1997-1998 van de Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij ontslag wordt verleend aan de voorzitter van de Selectiecommissie voor films type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/1998 pub. 23/09/1998 numac 1998029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Selectiecommissie voor films type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/1998 pub. 23/09/1998 numac 1998029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij ontslag wordt verleend aan een lid van de Selectiecommissie voor films

erratum

type erratum prom. 17/07/1998 pub. 02/03/1999 numac 1999029030 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen in verband met het onderwijs. - Erratum type erratum prom. 17/07/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse dringende maatregelen in verband met het onderwijs. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/07/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998031380 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de stage-overeenkomsten in de Permanente opleiding van de Middenklasse en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/07/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999031025 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende goedkeuring van het Reglement van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toegang tot promotie- en selectiefuncties in het onderwijs type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/07/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998031382 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het afwisselend opleidingsprogramma in de Permanente opleiding van de Middenklasse en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/07/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998031377 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de ondernemingen in de Permanente opleiding van de Middenklasse en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/07/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998031381 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenningsvoorwaarden van de toezichthoudende afgevaardigde in de Permanente opleiding van de Middenklasse en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/07/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998031481 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 maart 1996 tot benoeming van de Leden van het Beheerscomité van « Bruxelles Formation » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/07/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998031379 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot regeling van de beroepen en de organisatie en de werking van de Beroepscommissie voor de Permanente opleiding van de Middenklasse en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/07/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998031378 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de leercontracten in de Permanente opleiding van de Middenklasse en de kleine en middelgrote ondernemingen

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 17/07/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998021296 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit Ministers van Staat. - Benoemingen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/07/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998033083 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering over het presentiegeld en de reiskostenvergoeding toegestaan aan de leden van de Franstalige en Duitstalige examencommissies belast met het afnemen van de taalexamens in het onderwijs van het Duitse taalstelsel type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/07/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998033074 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 1997-1998 van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap

programmadecreet

type programmadecreet prom. 17/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Programma-decreet houdende diverse maatregelen inzake budgettair beheer, begrotingsfondsen, schoolgebouwen, onderwijs en gezondheidspromotie
^