B.S. Index van de afkondigingen van 20 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/1998 pub. 21/07/1998 numac 1998009590 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, de wet van 15 juli 1979 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerecht type wet prom. 20/07/1998 pub. 30/06/2006 numac 2006015085 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol van overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Internationale Douaneraad betreffende het behoud van de zetel van de Wereld Douane Organisatie in Brussel, ondertekend te Brussel op 7 februari 1997

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 27/08/1998 numac 1998014194 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Hélécine, Orp-Jauche, Lijsem, Hannuit, Berloz, Borgworm, Remicourt, Grâce-Hollogne en Awans van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 10/10/1998 numac 1998012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1997, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffen type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998012624 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de invoering van flexibele uurroosters in d type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 01/10/1998 numac 1998014193 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van percelen gelegen op het grondgebied van de gemeenten Sambreville en Fleurus van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998021330 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende diverse verordeningsbepalingen met betrekking tot de inrichting van een bijzondere loopbaan bij de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998012623 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 28/07/1998 numac 1998014183 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende invoering van de vrije bevrachting en de vrije prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998012621 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de collectieve to type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998007151 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de voortgezette vorming van de hoofdofficieren van het actief kader van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022507 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 05/08/1998 numac 1998022508 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998012657 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere toepassingsregels en -modaliteiten van het betaald educatief verlof voor de werknemers van K.M.O's in uitvoering van artikel 119bis van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998002076 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012620 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 1998 aan het "Sociaa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035946 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende oprichting van nieuwe onderwijsinstellingen en vestigingsplaatsen in het secundair onderwijs en houdende programmaties van structuuronderdelen door scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren type ministerieel besluit prom. 20/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998035948 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de geldigheidsduur van de bepalingen betreffende de toepasselijke referentierentevoet van door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen toegestane leningen aan particuliere type ministerieel besluit prom. 20/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998007150 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de voortgezette vorming van de hoofdofficieren van het actief kader van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 20/07/1998 pub. 29/07/1998 numac 1998009599 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedure voor verandering van administratieve standplaats van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten
^