B.S. Index van de afkondigingen van 27 juli 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022506 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1997 houdende vaststelling voor het dienstjaar 1998 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werk type koninklijk besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998000472 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998000471 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende voordracht van leden voor de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. met het oog op hun verkiezing en benoeming door de algemene vergadering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 10/10/1998 numac 1998011296 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren, belast de Minister tot wiens bevoegdheid de Energie behoort, te vertegenwoordigen, overeenkomstig sommige besluiten genomen tot uitvoering van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasa type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998009642 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998003428 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 februari 1998 tot aanwijziging van de hi√ęrarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de colleges van dienstchefs om de d type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998012687 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1998 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998022532 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van bepaalde geneesmiddelen op basis van planten type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 18/08/1998 numac 1998009618 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministe-rieel besluit van 10 juli 1998 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinricht type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022445 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1997 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fin type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998015151 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974 van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 betreffende de sociale en culturele hulp aan sommige bursalen uit ontwikkelingslanden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/07/1998 pub. 30/10/1998 numac 1998029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 11 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/07/1998 pub. 30/10/1998 numac 1998029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de inzage van de stukken van het dossier van de adviseur of de directeur voor hulpverlening aan de Jeugd
^