B.S. Index van de afkondigingen van 26 augustus 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/08/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998021332 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en cu type ministerieel besluit prom. 26/08/1998 pub. 14/10/1998 numac 1998022590 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2 van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 houdende de uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewer type ministerieel besluit prom. 26/08/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998022597 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het statuut van de personeelsleden die van het Bureau voor Aids-preventie afkomstig zijn en hun overplaatsing naar de Diensten van de Regering
^