B.S. Index van de afkondigingen van 14 september 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/09/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998022599 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 14/09/1998 pub. 25/02/1999 numac 1999002014 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1969 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 14/09/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998014233 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van gewone leden en van de voorzitter van de raad van bestuur bij DE POST

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/09/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998011293 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen en houdende ambtelijke erkenning en indeling van elektrische momentslagpijpjes en tijdslagpijpjes van matige str type ministerieel besluit prom. 14/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998011292 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 1998 waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming Sierra Leone aan vergunning onderworpen worden type ministerieel besluit prom. 14/09/1998 pub. 21/10/1998 numac 1998027583 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 16 juli 1998 houdende reglementering van het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georganiseerde o type ministerieel besluit prom. 14/09/1998 pub. 10/10/1998 numac 1998011295 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 14/09/1998 pub. 10/10/1998 numac 1998011294 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 14/09/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998014229 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 juni 1998 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 14/09/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998014231 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 14/09/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998014230 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 14/09/1998 pub. 29/09/1998 numac 1998003478 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vervanging en benoeming van leden van de Raad van het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/09/1998 pub. 27/05/1999 numac 1999027398 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief betreffende de personeelsleden van de exploitatiemaatschappijen die door de Regering aangewezen worden om overtredingen van het reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar op te spore

erratum

type erratum prom. 14/09/1998 pub. 02/12/1998 numac 1998022683 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli
^