B.S. Index van de afkondigingen van 20 september 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging type wet prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000621 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 20/01/1999 numac 1998012733 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de beroepsopleiding tijdens de arbeidsuren in de subsector voor het goederenv type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012732 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012731 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012722 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de sociale programmatie 1997-1998 in de subsector van de afhandeling op lucht type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012729 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tewerkstellingsakkoord in de subsector voor het gemeenschappelijk vervoer type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022642 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van Werkweigeraar wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998012737 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de toestand van het personeel in geval van verlies van contract te type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012723 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1976 tot oprichti type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012738 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor d type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998022637 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 13/01/1999 numac 1998022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 13/01/1999 numac 1998022619 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan en vaststelling van de hiërarchie van de graden waarvan de ambtenaren van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998021428 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoemingen in de Orde van Leopold II type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998021427 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoemingen in de Leopoldsorde type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998021426 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoemingen in de Kroonorde type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998012734 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998022638 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens van de initiatieven van beschut wonen moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998022636 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de initiatieven van beschut wonen en op de samenwerk type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998022641 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende de materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 31/10/1998 numac 1998014249 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 30/10/1998 numac 1998014248 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de overheidsopdrachten voor werken en leveringen die door de Regie der Luchtwegen worden geplaatst type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998012721 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 01/10/1998 numac 1998012693 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindu type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 01/10/1998 numac 1998012728 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de houtnijverheid type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998012677 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van d type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998012720 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998012688 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor wer type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003507 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998002075 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998002105 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 14/10/1998 numac 1998003505 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting gemachtigd wordt onder Staatswaarborg leningen aan te gaan ten belope van een totaal werkelijk bedrag van 30 miljard frank type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 14/10/1998 numac 1998012730 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling - brugpensioen - loopb type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998022609 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 23 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998022608 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 23 september 1997 tot vaststelling van de verhouding van de algemeen geneeskundigen en de geneesheren-specialisten in sommige organen van het Rijksinstituut v type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998022639 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1991 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend in de experimente type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 27/10/1998 numac 1998012725 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014244 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de goedkeuring van eindapparaten voor telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998007165 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 1974 tot vaststelling van het stelsel der toelagen en premies verschuldigd aan de militairen die deelnemen aan de luchtdienst van de krijgsmachtdelen
^