B.S. Index van de afkondigingen van 21 september 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/09/1998 pub. 25/09/1998 numac 1998009782 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende inwerkingtreding van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. 21/09/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998000563 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 21/09/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998000618 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/1998 pub. 15/07/2000 numac 2000003403 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juni 1995 tot vaststelling van de bezoldiging en van de vergoeding wegens reis- en verblijfkosten van de leden van de Commissie voor evaluatie van de activa van het Rijk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998029581 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opv type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/1998 pub. 16/01/1999 numac 1998029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de verhouding of het aantal werkzoekenden waarboven een inrichting of een vestiging van onderwijs voor sociale promotie kunnen beschouwd worden als inrichting of vestiging die het voordeel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 26 augustus 1985 tot regeling van de opdracht van de inspectie van het afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998029522 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 1985 tot instelling van de Bevorderingscommissie voor de betrekkingen van inspecteur in het afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998029521 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 26 augustus 1985 tot vaststelling van de personeelsformatie van de inspectie van het afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/1998 pub. 02/12/1998 numac 1998029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een toelage wordt toegekend aan het « Secrétariat général de l'enseignement catholique » om positieve discriminaties in het onderwijs voor sociale promotie uit te voeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/1998 pub. 02/12/1998 numac 1998029483 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een toelage wordt toegekend aan de « Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné » om positieve discriminaties in het onderwijs voor sociale promotie uit te type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/1998 pub. 02/12/1998 numac 1998029481 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een dotatie wordt toegekend aan het onderwijsnet voor sociale promotie georganiseerd door de Franse Gemeenschap om positieve discriminaties in het onderwijs voor sociale promotie uit te voeren
^