B.S. Index van de afkondigingen van 8 november 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/11/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998009982 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 488bis, b), c), en d), van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 623 van het Gerechtelijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998021436 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 100 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en van artikel 88 van het koninklijk type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022727 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 09/12/1998 numac 1998009981 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling, werking en organisatie van de Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998014319 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenhede type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998014320 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk met betrekking tot de minimale bemanning aan boord van motorsleepboten op de Belgische binnenwateren type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998016318 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de officiële controle op de stoffen bestemd voor dierlijke voeding type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998011347 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende het aanvragen en het verlenen van aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 02/12/1998 numac 1998012920 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor de vervaardiging van gelaste buizen, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan we type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 02/12/1998 numac 1998012903 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 02/12/1998 numac 1998012949 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 17/11/1998 numac 1998014290 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire comités bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » en Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 17/11/1998 numac 1998014277 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de voordelen bedoeld in artikel 25, § 1, lid 2, van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998022702 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verzorgingsproducten voor de verzorging ten huize van rechthebbenden die lijden aan een zware aandoening, bedoeld in artike type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998011336 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende de benoemingen bij de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998022717 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1996 tot instelling van een bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag vo type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998014312 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998021335 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998021334 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de bijzondere graden van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technisc type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 02/12/1998 numac 1998012901 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 21/01/1999 numac 1998000592 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 mei 1991 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en alarmcentrales door beveiligingsondernemingen

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 08/11/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998021480 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de bijzondere graden van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technisc
^