B.S. Index van de afkondigingen van 17 november 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/11/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998022747 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende wijziging van de wetten betreffende de veterinaire keuring type wet prom. 17/11/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998022758 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van type wet prom. 17/11/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998022748 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring type wet prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998000413 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 17/11/1998 pub. 17/02/1999 numac 1999021042 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de bevoegdheid van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 17/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998012977 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij type koninklijk besluit prom. 17/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998000414 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 17/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998003584 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1998 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 17/11/1998 pub. 02/12/1998 numac 1998012938 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998012976 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 17 november 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij type ministerieel besluit prom. 17/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998022750 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die tolcapone bevatten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/1998 pub. 07/01/1999 numac 1998036410 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de adviserende beroepscommissie voor culturele aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998036406 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1994 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de preventieve en de ambulante gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een werkingssubsidie aan de VZW Stuurgroep Tewerkstellingsbeleid in een Regionaal Kader type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999035043 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een werkingssubsidie aan de VZW STC Limburg

decreet

type decreet prom. 17/11/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998036329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 5 mei 1998 type decreet prom. 17/11/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998036364 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende begrotingstechnische aanpassingen in het licht van de bijstandverlening ingevolge de watersnood van september 1998

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998002121 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 469 Mobiliteitsreglementering
^