B.S. Index van de afkondigingen van 18 november 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/11/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998016331 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 13 van de wet van 23 december 1994 tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector type koninklijk besluit prom. 18/11/1998 pub. 06/01/1999 numac 1998015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 van een deel van het krediet ingeschreven op het programma 15-54-1 naar het programma 14-53-4 type koninklijk besluit prom. 18/11/1998 pub. 12/02/1999 numac 1999022003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de opheffing van de monografie Ethisteronum, 1997-142 van de derde uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 18/11/1998 pub. 15/04/1999 numac 1999022813 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" type koninklijk besluit prom. 18/11/1998 pub. 15/04/1999 numac 1998022815 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 18/11/1998 pub. 12/12/1998 numac 1998022720 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 1997 tot uitvoering van artikel 37, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzake type koninklijk besluit prom. 18/11/1998 pub. 22/01/1999 numac 1998022830 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 18/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998022755 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/11/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998002129 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Raad van beroep voor opperambtenaren en van de Raad van beroep voor leidende ambtenaren van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 18/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998021456 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot verlenging van de benoeming van de voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 18/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998009932 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/1998 pub. 21/11/1998 numac 1998003578 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatslening 1995-1998-2001-2004 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet voor de periode van 21 november 1998 tot 20 november 2001 bevestigt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/1998 pub. 05/06/1999 numac 1999029007 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 januari 1998 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor psycho-medisch-sociale begeleiding

arrest

type arrest prom. 18/11/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998003591 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 18/11/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998003583 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 18/11/1998 pub. 20/11/1998 numac 1998021455 bron diensten van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten Euro Overgangsperiode van 1 januari 1999 tot 31 december 2001 type document van de diensten van de eerste minister prom. 18/11/1998 pub. 19/11/1998 numac 1998021454 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit Minister van Staat. - Benoeming
^