B.S. Index van de afkondigingen van 23 december 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 bron ministerie van financien Wet houdende zeventiende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 14. - « Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel » type wet prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 bron ministerie van financien Wet houdende vijftiende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 11 - « Diensten van de Eerste Minister » en Sectie 32 - « Ministerie van Economische Zaken » type wet prom. 23/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999014013 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet betreffende de begroting van de Regie voor Maritiem Transport voor het begrotingsjaar 1996

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007271 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen in actieve dienst type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 08/09/1999 numac 1999022156 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1998 aan het "Trustfonds voor het basisbudget van het Verdrag inzake biologische diversiteit" type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998014329 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998014337 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999022027 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum "Institut de Formation des Services de Secours du Hainaut" type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999022028 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum ingericht door de vereniging zonder winstoogmerk Provinciaal Instituut voor Brandweer- en Ambulanciersopleiding type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999022029 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum "Provinciaal Opleidingscentrum voor Ambulance-Hulpverleners", ingericht door de Provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999022030 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum ingericht door de vereniging zonder winstoogmerk "Centre de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers de la province de Luxembourg" type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 12/02/1999 numac 1999007007 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit dat voor het jaar 1998 het aantal aanvullingsofficieren die mogen opgenomen worden in het beroepskader, het aantal hulpofficieren die mogen opgenomen worden in het beroeps- of aanvullingskader en het aantal beroepsonderofficieren die mo type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998002138 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven in de ministeries type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998010100 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de werving en de stage van gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021513 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 125 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, op de leden van het operationeel kader, en de categorie bijzonder politie personeel van type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998022868 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998022843 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021512 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003705 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998021519 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998010099 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003704 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998000817 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de bevordering tot de graden van hoofdonderofficier bij de rijkswacht type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 08/09/1999 numac 1999022159 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1998 aan het » Trustfonds voor het basisbudget van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering » type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998022865 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998010101 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de werving van gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type ministerieel besluit prom. 23/12/1998 pub. 02/03/1999 numac 1999000016 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken type ministerieel besluit prom. 23/12/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998010102 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1998 betreffende de bekwaamheidsproeven voor verhoging in weddeschaal bij de gerechtelijke politie bij de parketten type ministerieel besluit prom. 23/12/1998 pub. 12/02/1999 numac 1998022872 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1999 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999027084 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de nadere regelsvoor de aangifte van de belasting op de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 28/01/1999 numac 1999027040 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 13/01/1999 numac 1999027001 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 20/01/1999 numac 1999027021 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 1998 tot bepaling van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten die aan een openbaar onderzoek wo type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 21/01/1999 numac 1999027026 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 1993 betreffende een bijzonder steunprogramma voor de buitenlandse handel type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 06/02/1999 numac 1999027066 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van het besluit van de Waalse Regering van 9 april 1998 tot vaststelling van de bijdragen voor het gebruik van de vliegvelden die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999027052 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 28/01/1999 numac 1999027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende delegatie van bevoegdheden inzake vaste uitgaven van de Kabinetten van de Waalse Regering voor de Vaste hulpdienst voor de administratieve en geldelijke aangelegenheden van de Kabinetten type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 28/01/1999 numac 1999027036 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 14 november 1991 betreffende de inning van de belasting op de afvalstoffen in het Waalse Gewest

document

type document prom. 23/12/1998 pub. 27/03/1999 numac 1999031116 bron interregionale verpakkingscommissie Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk FOST Plus, Martinus V-straat 40, 1200 Brussel, als organisme voor verpakkingsafval type document prom. 23/12/1998 pub. 03/06/1999 numac 1999003002 bron ministerie van financien Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999

erratum

type erratum prom. 23/12/1998 pub. 10/03/1999 numac 1999014010 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer. - Erratum type erratum prom. 23/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999002009 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven in de ministeries. - Erratum type erratum prom. 23/12/1998 pub. 28/09/1999 numac 1999003244 bron ministerie van financien Wet houdende vijftiende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 11 - « Diensten van de Eerste Minister » en Sectie 32 - « Ministerie van Economische Zaken ». - Erratum

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 23/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1998003706 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van het Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 23/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1998003707 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^