B.S. Index van de afkondigingen van 29 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/01/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999016140 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999016031 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende tijdelijke maatregelen met betrekking tot de verhandeling van peren type koninklijk besluit prom. 29/01/1999 pub. 13/02/1999 numac 1999014023 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de Rijkswacht en tot organisatie van de m type koninklijk besluit prom. 29/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999022088 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 29/01/1999 pub. 05/02/1999 numac 1999003062 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van vereffening van het Interventiefonds van de beursvennootschappen type koninklijk besluit prom. 29/01/1999 pub. 05/02/1999 numac 1999003064 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregel type koninklijk besluit prom. 29/01/1999 pub. 05/02/1999 numac 1999003063 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot aanwijzing van de beleggingsondernemingen die moeten deelnemen aan een collectieve beschermingsregeling voor financiële instrumenten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/01/1999 pub. 16/03/1999 numac 1999035292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole in 1999

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1999002010 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 471. - Geldelijke valorisatie van de voorheen bij de Nationale Kas voor Beroepskrediet van België verrichte diensten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/1999 pub. 19/10/1999 numac 1999029283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de « Conseil supérieur de la langue française »
^