B.S. Index van de afkondigingen van 2 maart 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/03/1999 pub. 11/03/1999 numac 1999012112 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen type koninklijk besluit prom. 02/03/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999011104 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 02/03/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999011105 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 02/03/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999011103 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddenschalen van de graden bij het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999011102 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel type ministerieel besluit prom. 02/03/1999 pub. 26/05/1999 numac 1999035616 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bekendmaking van de beslissing van de Vlaamse regering houdende de opmaak van afbakeningsplannen in toepassing van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 type ministerieel besluit prom. 02/03/1999 pub. 24/03/1999 numac 1999014055 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven type ministerieel besluit prom. 02/03/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999000166 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, in geval van verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement of de Gewest- en Gemeenschapsraden, verbinden tot type ministerieel besluit prom. 02/03/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999000165 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de verklaring waardoor de kandidaten voor de verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement of de Gewest- en Gemeenschapsraden, zich verbinden tot het naleven van de wettelij type ministerieel besluit prom. 02/03/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999000167 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 94ter van het Kieswetboek dat bestemd is voor het vastleggen van de uitgaven voor verkiezingspropaganda die gedaan zijn door de kandidaten en de politieke partijen in g

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999035316 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 maart 1991 tot uitvoering, behalve wat de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreft, van het decreet van 20 maart 1991 betreffende het Investeringsfonds ter verdeling type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/1999 pub. 24/03/1999 numac 1999035308 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de wijze waarop eenmalig personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse Openbare Instellingen kunnen overgaan naar de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebond type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999035399 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de voorwaarden met betrekking tot de organisatie van het bevorderen van de kunstambachten, bedoeld in artikel 16 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/1999 pub. 15/04/1999 numac 1999035413 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende een vermindering van de onroerende voorheffing ter stimulering van tewerkstellingsbevorderende investeringen in vorming

decreet

type decreet prom. 02/03/1999 pub. 07/12/2000 numac 2000021524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 9 december 1997 tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijze van omslag van de kosten van de gewestelijke ontvangers type decreet prom. 02/03/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021310 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 1998 tussen de federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type decreet prom. 02/03/1999 pub. 26/05/1999 numac 1999035546 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 1998 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 2 type decreet prom. 02/03/1999 pub. 21/08/1999 numac 1999035844 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs type decreet prom. 02/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999035398 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot machtiging van de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting van de naamloze vennootschap « Reproductiefonds Vlaamse Musea » type decreet prom. 02/03/1999 pub. 08/04/1999 numac 1999035415 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens type decreet prom. 02/03/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999035356 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot machtiging van de Vlaamse regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/03/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 1998 tot vaststelling van de gemiddelde gewogen brutokost van een personeelslid van een Hogeschool per ambtsgroep voor 19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/03/1999 pub. 05/10/1999 numac 1999029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 21 oktober 1998 waarbij de voorbereidende afdeling verbonden aan het « Athénée royal de Rochefort » aan de gemeente Rochefort wordt afgestaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/03/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999029173 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juli 1997 tot vaststelling van de gemiddelde gewogen brutokost van een personeelslid van een Hogeschool per ambtsgroep voor 19

erratum

type erratum prom. 02/03/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999035688 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bekendmaking van de beslissing van de Vlaamse regering houdende de opmaak van de afbakeningsplannen in toepassing van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997. - Erratum
^