B.S. Index van de afkondigingen van 11 maart 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999000170 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 9 januari 1995 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een r type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999000168 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen van 1994 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 ju type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999011106 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 23 maart 1993 betreffende de verzoeken en de aanmeldingen bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging en van 23 maart 1993 b type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 08/04/1999 numac 1999000164 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen betreffende de geautomatiseerde stemming en stemopneming type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 08/04/1999 numac 1999000162 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 februari 1999 houdende uitvoering van de wet van 18 december 1998 tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die ge type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999000172 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten betreffende de wapens type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000169 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 april 1998 waarbij het bedrag, de voorwaarden, de duur en de modaliteiten worden bepaald van de toelage bedoeld in artikel 18, § 4, tweede lid, v type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999000163 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de administratieve procedure ingevoerd bij wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 23/03/1999 numac 1998003587 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 46 van 29 december 1992 tot regeling van de aangifte van de intracommunautaire verwerving van vervoermiddelen en van de betaling van de ter zake verschuldigde BTW type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999021146 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/03/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999012130 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999022210 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de plenaire vergadering van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/03/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999031156 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanvulling voor wat de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp betreft, van het besluit van 21 oktober 1993 betreffende de loopbaan en de evaluatie van de ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/03/1999 pub. 05/02/2000 numac 1999031407 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/03/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999027214 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het « Agence wallonne à l'Exportation » type besluit van de waalse regering prom. 11/03/1999 pub. 10/04/1999 numac 1999027283 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot stijving van artikel 08.03, afdeling 01 van sector II, op de ontvangstenbegroting voor het begrotingsjaar 1999 type besluit van de waalse regering prom. 11/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999027244 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw worden verleend

decreet

type decreet prom. 11/03/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999031161 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning type decreet prom. 11/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999031160 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de goedkeuring van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie over de vervreemding van het gebouw, gelegen in de Hertogstraat 59-61, te Brussel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het vrij niet-confessioneel basisonderwi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij buitengewoon onde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029223 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij secundair on

erratum

type erratum prom. 11/03/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999027816 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning. - Errata

beschikking

type beschikking prom. 11/03/1999 pub. 08/09/1999 numac 1999031128 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, en met de Slotakte, opg type beschikking prom. 11/03/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031129 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot vaststelling van de maatregelen ter voorkoming van de schorsingen van de gaslevering voor huishoudelijk gebruik type beschikking prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de euro type beschikking prom. 11/03/1999 pub. 18/03/2004 numac 2004031060 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, en met de Bijlagen 1

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999031164 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeeschapscommissie tot vaststelling van het aandeel voor het jaar 1999 van ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het Bijzonder Fonds voor

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999003186 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^