B.S. Index van de afkondigingen van 30 maart 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/03/1999 pub. 17/04/1999 numac 1999003204 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 30/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999021215 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de raad van bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999027431 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie aan huurders wordt toegekend en waarbij een type-overeenkomst voor een renovatiehuurcontract wordt opgemaakt type ministerieel besluit prom. 30/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999027389 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een premie wordt toegekend met het oog op het optrekken van woningen waarvoor een overeenkomst is afgesloten type ministerieel besluit prom. 30/03/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999027355 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01-02-03 en 04 van organisatieafdeling 14 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type ministerieel besluit prom. 30/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999035472 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie « Grindheffingen Limburgs Maasland »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999035733 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de instelling van een subsidie aan OCMW'S die op de privé-woningmarkt huurwaarborgen stellen voor hun cliënteel type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999035615 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van initiatieven voor buitenschoolse opvang type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999035535 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van de artikelen 3, § 1, 4°, en 6, § 2 en § 3, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, tot aanpassing van bijlage 4 van het type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999035530 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999035847 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999035684 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

decreet

type decreet prom. 30/03/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999036096 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen type decreet prom. 30/03/1999 pub. 27/08/1999 numac 1999036057 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren type decreet prom. 30/03/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999035537 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de leerlingenraden in het secundair onderwijs type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering type decreet prom. 30/03/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999035580 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999000339 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het stemrecht van de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de Federale Wetgevende Kamers, en betreffende de opstelling, voor de verkiezingen van 13 juni 1999, van de lijst van die kiezers die bedoeld wordt type omzendbrief prom. 30/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000218 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het stemrecht van de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers, en betreffende de opstelling, voor de verkiezingen van 13 juni 1999, van de lijst van die kiezers die bedoeld wordt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/1999 pub. 18/11/1999 numac 1999029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht bij artikel 4quater van het besluit van 22 april 1969 van de Executieve van de Franse Gemeenschap betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/03/1999 pub. 26/07/2000 numac 2000033054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot oprichting van een pedagogische werkgroep voor het kleuteronderwijs en van pedagogische werkgroepen voor de vakken kunst en handarbeid, psychomotoriek en lichamelijke opvoeding, Duits als moedertaal, Duits als vreemde taal, Fra

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 30/03/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999003232 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^