B.S. Index van de afkondigingen van 21 april 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999003258 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de giften in geld aan erkende dierenasielen fiscaal aftrekbaar te maken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999000321 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 29 juni 1993 tot wijziging, wat de fusies en splitsingen van vennootschappen betreft, van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935 type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999000302 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 29 mei 1996 waarbij de modaliteiten van afgifte en het model van de vrijstellingen van de draagplicht van de veiligheidsgordel op grond van gewichtige type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999000283 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 10 december 1998 tot vastlegging van het model van het attest bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoering type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999002071 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het in werking treden van artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 16 juli 1998 betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999003284 bron ministerie van economische zaken, ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999000284 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met wetenschappelijk doel en van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wi type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000287 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de artikelen 7, 8 en 12 van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999021266 bron diensten van de eerste minister en ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar het Waalse Gewest, van bossen en wouden type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999007119 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning van standaarden aan de bataljons van de groepering licht vliegwezen van de landmacht type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999000318 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 mei 1989 tot vaststelling van het model van de omslagen en van de verklaring bedoeld in artikel 17 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkie type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999000317 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 23 maart 1999 betreffende de opstelling van de lijst van de in het buitenland gevestigde Belgische kiezers voor de verkiezing van de Federale Wetgevende Kamers type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999000322 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 februari 1999 tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen va type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999000294 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 april 1994 tot uitvoering van artikel 3bis, tweede lid, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999003260 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999000295 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement en van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van deze wet type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999024034 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999000290 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 oktober 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 26/05/1999 numac 1999012202 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999021265 bron diensten van de eerste minister en ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van Staatsbossen en -wouden overgedragen naar het Waalse Gewest

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 22/09/1999 numac 1999003522 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de beslissing van de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij van 29 maart 1999 betreffende de vaststelling van de personeelsformatie van de Nationale Loterij type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999016114 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999027382 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 26/05/1999 numac 1999012204 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van de vice-voorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999011144 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de Distributie type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999014069 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juni 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999036223 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan voor migranten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999035896 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel ordonnanceringskrediet ingeschreven onder programma 49.9 basisallocatie 01.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/1999 pub. 22/09/1999 numac 1999036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1996 houdende vaststelling van de inrichting van het academiejaar en van de voorwaarden tot weigering van een inschrijving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het jaarlijks verslag over de strijd tegen het falen in de eerste cyclus van het universitair onderwijs

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/04/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999033064 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning en subsidiëring van de centra voor de coördinatie van de thuiszorg
^