B.S. Index van de afkondigingen van 23 april 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999003299 bron ministerie van financien Wet betreffende de mogelijke overdracht door de Federale Participatiemaatschappij van haar aandelen van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011171 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - makelaars in verzekeringen en niet-onafhankelijke tussenpersonen in verzekeringen type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011168 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - makelaars in verzekeringen en niet-onafhankelijke tussen-personen in verzeke type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011169 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - kapsel type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999000381 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure van de goedkeuring van de alarmsystemen en alarmcentrales, bedoeld in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011172 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - kapsel type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011170 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - gravure type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011167 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België - gravure type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999012201 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011166 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999021100 bron diensten van de eerste minister, ministerie van ambtenarenzaken, ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 7 augustus 1991 en 8 juni 1995 betreffende de eigendomsoverdracht door de Staat aan de Vlaamse Gemeenschap van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999000296 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot vaststelling van de keuringscriteria inzake medische geschiktheid voor de militaire dienst van de dienstplichtigen evenals voor de dienst van de andere militairen en van h type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000250 bron ministerie van ambtenarenzaken, ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999012214 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het cementbedrijf type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999012197 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 71 van 10 februari 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van het normaal loon van de werknemers voor de afwezigheidsdagen te

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/04/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999009509 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 februari 1976 tot toekenning van toelagen en vergoedingen aan de leden van de commissies en van de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij type ministerieel besluit prom. 23/04/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999035823 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van studiebewijzen uitgereikt in het deeltijds beroepssecundair onderwijs

document

type document prom. 23/04/1999 pub. 24/04/1999 numac 1999000334 bron ministerie van binnenlandse zaken Gelijktijdige verkiezingen van 13 juni 1999 voor het Europees Parlement, de federale Wetgevende Kamers en de Gewest- en Gemeenschapsraden. - Tabel met de volgnummers van de aanvullende loting verricht door de collegehoofdbureaus voor de verkiezing van het

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999029294 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verspreiding van de pedagogische werkmiddelen

erratum

type erratum prom. 23/04/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999003510 bron ministerie van financien Wet betreffende de mogelijke overdracht door de Federale Participatiemaatschappij van haar aandelen van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet. - Errata
^