B.S. Index van de afkondigingen van 26 april 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011130 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type wet prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011129 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type wet prom. 26/04/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999003290 bron ministerie van financien Wet houdende goedkeuring van de Resolutie betreffend het vierde amendement op de statuten van het Internationaal Monetair Fonds type wet prom. 26/04/1999 pub. 24/09/1999 numac 1999003288 bron ministerie van financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat en van instellingen van openbaar nut van het jaar 1988 of voorgaande jaren

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012260 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormings- en opleidingsinitiatie type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999022467 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 49quater van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999022857 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 febuari 1999 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers overgaan naar de administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014120 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014119 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999 type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999022384 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoeding verleend aan de Regeringscommissaris bij het Pensioenfonds voor de rustpensioenen van het statutair personeel van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999012254 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende het deeltijds werk type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999012270 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999022485 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van een Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 14/07/1999 numac 1999002070 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot regeling van de afdanking wegens beroepsongeschiktheid van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012287 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012281 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de betaling van de carensdagen type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 12/04/2000 numac 1999012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de arbeidsvoorwaarden van d type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012269 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd « type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012256 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 19 type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012286 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vaststelling van de minimumlonen toepasselijk op de ondernemingen van het type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012277 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdra type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012252 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gen type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012261 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gen type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012276 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gen type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012288 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gen type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012253 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende maatregelen met het oog op de bevordering van d type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012255 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022448 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999022478 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999022376 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskund type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999012239 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 houdende oprichting van een Paritair Comité voor de dienstboden type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999022377 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999012241 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 juli 1969 houdende benoeming van de leden van het Nationaal Paritair Comité voor de bedienden uit de onafhankelijke cokesfabrieken en ondernemingen van synthetische producten type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022362 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bekrachtiging van het akkoord, dat op 25 januari 1999 door de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen is gesloten ter uitvoering van artikel 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999012237 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de onafhankelijke cokesfabrieken en ondernemingen van synth type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009543 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het presentiegeld toe te kennen aan de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999012215 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij re type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999012236 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 22 november 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de onafhankelijke cokesfabrieken en ondernemingen van synthetische producten type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999012240 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het Nationaal Paritair Comité voor de onafhankelijke cokesfabrieken en synthetische producten, het Nationaal Paritair Comité voor de bedienden uit de onafhankelijke cokesfabrieken en ondernemingen van synthetische pr type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999022381 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de administratieve cel opgericht bij het Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999022375 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022441 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 1965 tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en tot bepaling van de risico's die gedekt z type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022442 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1965 houdende organisatie van de financiële Staatstussenkomst voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999011147 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaling van de benoemingsvoorwaarden van de voorzitter, de ondervoorzitter en de andere leden van de Raad voor de Mededinging die hun functie voltijds uitoefenen type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999003238 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022380 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999002078 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de schade-vergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, ten gunste van de personeelsleden van het academisch en wetenschappelijk personeel van sommige vrije universitaire instellingen type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999016199 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022379 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999021256 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de Departementale raad van beroep van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999012238 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de onafhankelijke cokesfabrieken en synthetische producten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999003270 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 maart 1994 betreffende de financiële betrekkingen met Libië type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014121 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999022378 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014122 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014124 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014123 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014125 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden

decreet

type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media type decreet prom. 26/04/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van nieuwe studies in de hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 februari 1998 tot erkenning en subsidiëring van verenigingen en federaties die werkzaam zijn op het gebied van de folklore type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 27/08/1999 numac 1999029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bevestiging van het referentiesysteem voor de basisvaardigheden en houdende wijziging van de terminologie betreffende de bevoegdheid uitgeoefend door het Parlement met toepassing van de artikelen 16, 25, 26, 35 en 43 van het decreet van 2

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999002065 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 474. - Aanbevelingen voor het verlenen van dienstvrijstellingen ter gelegenheid van verkiezingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999029305 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse Taal belast met het afnemen van taalexamens

erratum

type erratum prom. 26/04/1999 pub. 17/11/1999 numac 1999002150 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, ten gunste van de personeelsleden van het academisch en wetenschappelijk personeel van sommige vrije universitaire instellingen. -

overeenkomst

type overeenkomst prom. 26/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999022400 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 26/04/1999 pub. 17/02/2000 numac 2000022129 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^