B.S. Index van de afkondigingen van 25 mei 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking type wet prom. 25/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999011178 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de artikelen 97 en 117 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, alsook van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 25/05/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999016306 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet tot wijziging van de wet van 29 maart 1963 ertoe strekkende de rendabiliteit in de landbouw op te voeren en zijn gelijkwaardigheid met de andere sectoren van het bedrijfsleven te bevorderen type wet prom. 25/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000497 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten type wet prom. 25/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000496 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ter beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten type wet prom. 25/05/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999000528 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/05/1999 pub. 03/05/2019 numac 2018012849 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek India inzake de bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te New Delhi op 31 oktober 1997. - Addendum type wet prom. 25/05/1999 pub. 16/01/2001 numac 2000015110 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek India inzake de bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te New Delhi op 31 oktober 1997 (2) (3) type wet prom. 25/05/1999 pub. 08/06/2001 numac 2000015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Hong Kong inzake de bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 oktober 1996 (2) (3) type wet prom. 25/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999011179 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999012472 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de arbeidsherverdelende bijdrageverminderingen en compenserende aanwervingen voorzien in het koninklijk besluit van 24 november 1997 houdende nadere voorwaarden met betrekking tot de invoeri type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 30/09/1999 numac 1999022615 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 25/09/1999 numac 1999012479 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van het begeleidingsplan type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999021263 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar de Franse Gemeenschap van het « Centre nautique de l'Ile Monsin », te Luik type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022612 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 14 en 15 van de wet van 3 mei 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 28/08/1999 numac 1999012368 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999014167 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Brecht en Brasschaat, van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999014168 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999014155 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 18/11/1999 numac 1999012403 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999012352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 18/11/1999 numac 1999012370 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 18/11/1999 numac 1999012275 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de statuten van het « Waarb type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012374 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » genaamd, betreffen type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012371 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012407 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende een buitengewone bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999012373 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende vormings- en tewerkstellingsinit type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012397 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de oprichting van een beperkt comité in de subsector voor de afhandeling op type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999012257 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 7 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - arbeidsdu type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999012398 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocol akkoord van 14 mei 1997 - wijzigin type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999012400 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de uitvoering, gedurende de periode van 1 juli 1997 tot 31 maart 1998, type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999012369 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de betaling van de carensdag aan de werkliede type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012251 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdra type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012406 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdra type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012372 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bij type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 18/11/1999 numac 1999012399 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 1995 en 15 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vastste type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999022617 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002115 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het opleidingsprogramma voor het directiebrevet type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999009669 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999012350 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningswijze van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999012351 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de verkiezingen voor de aanwijzing van de afgevaardigden van het personeel bij de ondernemingsraden en bij de comités voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022456 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999012330 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999012316 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor groentenconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbe type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999012331 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999012317 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de arbeidsduur in sommige ondernemingen uit de zuivelnijverheid die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 17/06/1999 numac 1999007145 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999009648 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Mechelen type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000392 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999000208 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de wijze waarop de erkenning van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie ingediend hebben bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats om ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wor type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999003360 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de informatieverstrekking aan deposanten en beleggers type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999009445 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 februari 1999 tot wijziging van artikel 574 van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999009666 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het secretariaat van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de Wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999012473 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 1997 tot uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2 type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999009667 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de mandaten van sommige leden van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de Wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999014166 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Wuustwezel van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999021264 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar de Franse Gemeenschap van het « Centre nautique Campana », te Luik type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 09/07/1999 numac 1999022527 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité voor de mijnwerkers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 10/08/1999 numac 1999012471 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten inzake het sluiten van een akkoord over de vierdagenweek om arbeidsorganisatorische redenen zoals bedoeld in artikel 36, § 2 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de w type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999015143 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot oprichting van een directieraad bij de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999009668 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de mandaten van de Voorzitter en van sommige leden van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de Wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 10/08/1999 numac 1999014161 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de toekenning van een vergunning aan Belgacom Mobile n.v. voor het opzetten en exploiteren van een DCS-1800-mobilofonienetwerk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999000209 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de k type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999011213 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het boekhoudkundig register van de granen type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999003326 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar, in euro, 4 juni 1999 2004- 2006, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, in Belgische frank, 4 juni 1999 2002 2004 2 type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999022536 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999022503 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 25/09/1999 numac 1999031255 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende afbakening van de « beschermingszones » in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de zin van artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 november 1998 inzake de bescherming van het water tegen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de betoelaging van internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van het hoger onderwijs voor het begrotingsjaar 1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999035915 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 december 1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999035709 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 1995 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de Vlaamse ministers type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999036102 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer « Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap de Brakke Grond in Amsterdam »

decreet

type decreet prom. 25/05/1999 pub. 29/09/1999 numac 1999033087 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende regeling van de erkenning en de subsidiëring van kamermuziekensembles type decreet prom. 25/05/1999 pub. 22/09/1999 numac 1999033085 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999000207 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden type omzendbrief prom. 25/05/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000812 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden. - Duitse vertaling

bijakte

type bijakte prom. 25/05/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999022580 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Interministeriële Conferentie. - Aanhangsel nr. 2 bij het Protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid : centra voor dagverzorg

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999029596 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het algemeen reglement van de groep van de overheidsinstellingen voor Jeugdbescherming

erratum

type erratum prom. 25/05/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999015208 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking. - Erratum type erratum prom. 25/05/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999012550 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk. - Erratum type erratum prom. 25/05/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999022884 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erratum
^