B.S. Index van de afkondigingen van 29 juni 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999003372 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 34, 1°, van de wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale bepalingen type koninklijk besluit prom. 29/06/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999022798 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit dat de voorwaarden en modaliteiten van de invoer en van het in bezit hebben van bepaalde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik reglementeert type koninklijk besluit prom. 29/06/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999022797 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 29/06/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999022796 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de aflevering van diergeneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 29/06/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999022799 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het voorschrijven van geneesmiddelen door de dierenarts type koninklijk besluit prom. 29/06/1999 pub. 27/08/1999 numac 1999011285 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 29/06/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999007181 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende oprichting van de interuniversitaire waakcommissie voor het militair hospitaal type koninklijk besluit prom. 29/06/1999 pub. 13/08/1999 numac 1999022748 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 1989 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf met ingebouwd elektronisch telsysteem wordt opgesteld, moet voldoen om te wo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999003441 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1992 inzake de wapens die behoren tot de reglementaire uitrusting van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen en inzake de bijzondere bepalingen betreffende type ministerieel besluit prom. 29/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999022572 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999036169 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de expertenfuncties, de hiërarchische bevordering en de functioneringstoelage betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999036199 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 14/09/1999 numac 1999036067 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de departementen Coördinatie, Welzijn, Volks type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1977 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 17/08/1999 numac 1999036100 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997, houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat de contract type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 28/08/1999 numac 1999036140 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake hemelwaterputten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 17/08/1999 numac 1999036099 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de contractuele betrekkingen van groenarbeider betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 18/09/1999 numac 1999036216 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/06/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999003437 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^