B.S. Index van de afkondigingen van 18 oktober 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999012703 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999 betreffende d type koninklijk besluit prom. 18/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999012705 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij re type koninklijk besluit prom. 18/10/1999 pub. 29/01/2000 numac 1999011380 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot inrichting van de Commissie voor de Analyse van de Middelen voor Productie van Elektriciteit en de Reëvaluatie van de Energievectoren type koninklijk besluit prom. 18/10/1999 pub. 06/11/1999 numac 1999012748 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit vaststellend het budgettair objectief inzake betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 18/10/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999012651 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf type koninklijk besluit prom. 18/10/1999 pub. 13/11/1999 numac 1999011372 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van provinciale commissies voor de distributie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/10/1999 pub. 28/10/1999 numac 1999022986 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van een vergoeding voor sommige voedingsmiddelen in het kader van de dioxinecrisis type ministerieel besluit prom. 18/10/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999011377 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 1999 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 6°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de type ministerieel besluit prom. 18/10/1999 pub. 09/11/1999 numac 1999022982 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1972 dat aan bepaalde ambtenaren van de Bestuursafdeling voor de Volksgezondheid overdrachten van bevoegdheid verleent

decreet

type decreet prom. 18/10/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999033116 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 1998 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-centrum type decreet prom. 18/10/1999 pub. 08/03/2000 numac 1999033117 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1986 betreffende het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot reglementering van de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten op het vlak van de verkeersveiligheid type omzendbrief prom. 18/10/1999 pub. 15/02/2000 numac 1999000913 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot reglementering van de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten op het vlak van de verkeersveiligheid. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/10/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999029677 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Pedagogische gemeenschapscommissie ingericht door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 januari 1996
^