B.S. Index van de afkondigingen van 25 oktober 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/10/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999024035 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2bis, van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering type koninklijk besluit prom. 25/10/1999 pub. 10/03/2000 numac 1999000788 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provinci type koninklijk besluit prom. 25/10/1999 pub. 09/02/2000 numac 1999000792 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot aanwijzing van een categorie van personen in het kader van bijzondere maatregelen van tijdelijke bescherming van personen overeenkomstig a type koninklijk besluit prom. 25/10/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999000796 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 november 1997 betreffende de inrichting van de bestrijding van de virale caprine artritis encefalitis type koninklijk besluit prom. 25/10/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999000814 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 type koninklijk besluit prom. 25/10/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999024012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/10/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999024011 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de waarde Z voor de vier trimesters van 1997, in uitvoering van artikel 61, § 14, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/10/1999 pub. 19/01/2000 numac 1999000789 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 25/10/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999000797 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst en van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van deze wet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999016347 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 2 juni 1999 houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van slachtpluimvee bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 augustus 19 type ministerieel besluit prom. 25/10/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999016379 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 1998 houdende oprichting en samenstelling van de Departementale Raad van beroep van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type ministerieel besluit prom. 25/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999016345 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting type ministerieel besluit prom. 25/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999016346 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1999 betreffende de afmaking van dieren in het kader van de tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting type ministerieel besluit prom. 25/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999016348 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 8 juni 1999 houdende tijdelijke maatregelen ter verhoging van het epidemiologisch toezicht op de beslagen in het kader van de residuen type ministerieel besluit prom. 25/10/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999003638 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de ambtsgebieden van de diensten van de Administratie der douane en accijnzen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/10/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999002148 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 482. - Mededeling betreffende het uitstellen van de invoegetreding van de hervorming der mandaten in de hoge administratie

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 25/10/1999 pub. 05/02/2000 numac 2000009107 bron ministerie van justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 25/10/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999003602 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commssie van het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^