B.S. Index van de afkondigingen van 10 november 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999024061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/11/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999003580 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de overdracht van een gedeelte van de winst met betrekking tot de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 F en zilver van 500 F, jaartal 1999, ter gelegenheid van "Bruxelles/Brussel 2000" type koninklijk besluit prom. 10/11/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999003579 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 F en zilver van 500 F, jaartal 1999, ter gelegenheid van "Bruxelles/Brussel 2000" type koninklijk besluit prom. 10/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999024051 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheercomité van de Rijksdienst voor pensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/1999 pub. 18/01/2000 numac 1999031540 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid aan de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake bezoldigd vervoer van personen per taxi's en verhuurde voertuigen met chauffeur type ministerieel besluit prom. 10/11/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999024033 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning of de verlenging van de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 10/11/1999 pub. 20/11/1999 numac 1999024018 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 10/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999010150 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de nominatieve aanwijzing of erkenning van sommige effectieve en plaatsvervangende leden van het comité tot regeling van de gerechtelijke politie bij de parketten type ministerieel besluit prom. 10/11/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999003581 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van muntstukken in goud van 5 000 F en zilver van 500 F, ter gelegenheid van "Bruxelles/Brussel 2000"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/1999 pub. 16/05/2000 numac 2000031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende samenstelling van de overheidsdelegaties van het sectorcomité XV en van de basis-overlegcomités in het gebied van het sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999031539 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheid en regeling van ondertekening van de akten van de Regering inzake bezoldigd vervoer van personen per taxi's en verhuurde voertuigen met chauffeur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999036454 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/1999 pub. 17/06/2000 numac 2000035510 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere regels voor het bepalen van de werkgebieden voor de centra voor leerlingenbegeleiding en van de bemiddelingsprocedure

erratum

type erratum prom. 10/11/1999 pub. 19/01/2001 numac 2001003016 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 F en zilver van 500 F, jaartal 1999, ter gelegenheid van "Bruxelles/Brussel 2000". - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/11/1999 pub. 16/02/2000 numac 2000033002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 10/11/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999003607 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^