B.S. Index van de afkondigingen van 19 november 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999024044 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfo type koninklijk besluit prom. 19/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999024080 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 19/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999024081 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 19/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999024083 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge werkloosheid wegens overmacht, ten gevolge van de dioxinecrisis, in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 19/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999024055 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening van enige andere medische praktijk type koninklijk besluit prom. 19/11/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999024060 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999024048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de leden van de Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999016390 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 19/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type ministerieel besluit prom. 19/11/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 19/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016407 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot instelling van een controleprogramma, betreffende het onderzoek van PCB en dioxines voor voormengsels en mengvoeders bestemd voor dierlijke voeding

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999036471 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van de gemeentelijke begeleidingsplannen inzake permanent wonen op terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999036410 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 3 februari 1993 houdende instelling van een tegemoetkoming in de last van hypothecaire leningen aangegaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren en tot aa type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/1999 pub. 12/07/2000 numac 2000035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1996 tot vaststelling van de tarieven van de loodsgelden en andere vergoedingen en onkosten voor loodsverrichtingen in de Belgische loodsvaarwateren en op de

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/11/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999002154 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 483. - Programma Admi-2000. Compensaties voor prestaties die sommige personeelsleden moeten leveren in het kader van de overgang naar het jaar 2000
^