B.S. Index van de afkondigingen van 22 november 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999007264 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de bezoldigingsregeling van het militair personeel dat wederoproepingen of trainingsprestaties van korte duur volbrengt type koninklijk besluit prom. 22/11/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999022905 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees type koninklijk besluit prom. 22/11/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999021530 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1995 tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetenscha type koninklijk besluit prom. 22/11/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor bepaalde ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de koopvaardi type koninklijk besluit prom. 22/11/1999 pub. 14/01/2000 numac 1999011430 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 22/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999021579 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de benoeming van de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 22/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999021580 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/11/1999 pub. 18/01/2000 numac 1999016419 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 januari 1992 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen type ministerieel besluit prom. 22/11/1999 pub. 12/01/2000 numac 1999012730 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf vallen type ministerieel besluit prom. 22/11/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999003605 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons op 8 jaar type ministerieel besluit prom. 22/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999024079 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 22/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999016367 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de landbouwproducenten waarvan de eieren het voorwerp van een bewarend beslag of van een vernietigingsbevel uitmaken in het kader type ministerieel besluit prom. 22/11/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999011415 bron ministerie van economische zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de voetballen in blinkend PVC van het merk « LOFTY SPORTS », model 32 P SIZE 5, met een vierkleurig logo « Jupiler »

erratum

type erratum prom. 22/11/1999 pub. 01/03/2000 numac 2000022168 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999024054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 22/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999024053 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^