B.S. Index van de afkondigingen van 29 november 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/11/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999010249 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 29/11/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999010248 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/11/1999 pub. 14/07/2000 numac 2000022091 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1999 aan het "Trustfonds voor het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan" type koninklijk besluit prom. 29/11/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000022144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 29/11/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022010 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Geneesmiddelencommissie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999000953 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publikatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat gehouden op 13 juni 199 type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999024088 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen in uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 november 1999 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de dioxinecrisis, in h type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 16/06/2000 numac 1999012774 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelli type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999024077 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999024073 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die
^