B.S. Index van de afkondigingen van 9 december 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 1999021602 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden en houdende aanwijzing van vier Ministers in de Samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking to type koninklijk besluit prom. 09/12/1999 pub. 24/05/2000 numac 2000022223 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van de artikelen 60 en 60bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 09/12/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999021598 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1999 tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met de dioxineproblematiek en tot bepaling van zijn opdracht type koninklijk besluit prom. 09/12/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999021600 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1983 houdende de benoeming der leden van de Commissie voor de vakbondspremies type koninklijk besluit prom. 09/12/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999021601 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1985 houdende de benoeming der leden van de Commissie bedoeld in artikel 14 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en vakbonden van ha

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 12, eerste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen voor s type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999036524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het gedeelte van de leningen of kredieten dat het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen in 1999 en in 2000 bij voorrang moet besteden aan de krotbestrijding of aan de sanering, verbetering of aanpassing van won type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999036535 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het gedeelte van het investeringsvolume dat de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij in 1999 en in 2000 bij voorrang moet besteden aan de verwerving en/of de renovatie en zo nodig de sloping en vervanging van ongeschik type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999011447 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de bij het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden, ingestelde Vaste Commissie type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 10/12/1999 numac 1999016381 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999007277 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 1971 betreffende de attributen, schildjes en kentekens van de uniformen van de militaire magistraten, griffiers, en de leden van het secretariaat van het auditoraat-generaal type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999007278 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités en van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 28/04/2000 numac 2000035391 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de type-huurovereenkomst voor de woningen die aan het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen toebehoren type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999016393 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/10/2000 numac 2000036029 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende het reglement van de lenings-, verkoop- en huurhulpverrichtingen van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in het kader van het fonds B2 type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999016392 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016402 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de landbouwproducenten waarvan de eieren het voorwerp van een bewarend beslag of van een vernietingsbevel uitmaken in het kader v type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016399 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging bij het ministerieel besluit van 2 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016401 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de runderen het voorwerp van een afslachtingsbevel uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016400 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een afslachtingsbevel uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 10/12/1999 numac 1999016380 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/12/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999031549 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/12/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999027821 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 30 oktober 1991 tot bepaling van sommige financiële modaliteiten in het raam van de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote o

decreet

type decreet prom. 09/12/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999029706 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het taalkundig, cultureel, educatief en wetenschappelijk samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapsregering van België en de Regering van de Franse Republiek

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/12/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999002153 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 487 betreffende het verlenen van dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes en bloedplasma type omzendbrief prom. 09/12/1999 pub. 24/05/2000 numac 2000000046 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de deelname van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 09/12/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de deelname van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 03/03/2000 numac 2000029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van twee afgevaardigden belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de naamloze vennootschap « Canal + Télévision de la Communauté française type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 02/03/2000 numac 2000029024 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering tot verdeling en toekenning, voor het jaar 1998, van een uitzonderlijke steun afkomstig van een deel van de inkomsten van de reclame op de R.T.B.F. ten gunste van de organen van de geschreven pers met financiële problemen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000029015 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de afgevaardigden van de Regering in de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van twee waarnemers belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap in de naamloze vennootschap « TVI », private televisie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van twee vertegenwoordigers van de Regering in de Commissie van het Steunfonds voor creatie op radio type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van twee afgevaardigden belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap in de naamloze vennootschap « Centre Ciné-TV » waarvan de « Radio-Télévision belge d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevestiging en aanstelling van de commissarissen van de Regering bij de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van twee Regeringscommissarissen in de Waalse en Brusselse kamers van de raad van bestuur van de vereniging zonder winstoogmerk « La Médiathèque de la Communauté française de Belgique type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000029020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van twee afgevaardigden belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap in de naamloze vennootschap « Régie Média Belge » waarvan de « Radio-Télévision bel

erratum

type erratum prom. 09/12/1999 pub. 15/07/2000 numac 2000029254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering tot verdeling en toekenning, voor het jaar 1998, van een uitzonderlijke steun afkomstig van een deel van de inkomsten van de reclame op de R.T.B.F. ten gunste van de organen van de geschreven pers met financiële problemen. - Errat

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/12/1999 pub. 05/02/2000 numac 1999031533 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 99/1762 houdende wijziging van het Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1999 tot verdeling van de bevoegdheden tussen de Leden van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/12/1999 pub. 02/03/2000 numac 1999031542 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 99/1631 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de wijze van subsidiëring van de dagcentra en de onthaalcentra voor gehandicapten
^