B.S. Index van de afkondigingen van 21 december 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/1999 pub. 04/04/2000 numac 2000015007 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999 type koninklijk besluit prom. 21/12/1999 pub. 18/03/2000 numac 2000016018 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar varkens gehouden worden type koninklijk besluit prom. 21/12/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999003635 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 21/12/1999 pub. 18/01/2000 numac 1999016264 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen type koninklijk besluit prom. 21/12/1999 pub. 11/03/2000 numac 2000016017 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de erkenning van representatieve beroepsorganisaties in het kader van de boomkwekerijen type koninklijk besluit prom. 21/12/1999 pub. 26/02/2000 numac 1999012910 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de lonen van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare aut type koninklijk besluit prom. 21/12/1999 pub. 09/02/2000 numac 2000014010 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige bepalingen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven aan de richtlijnen van de Europese Unie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999024142 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van vergoedingen voor voedingsmiddelen die in het kader van de dioxinecrisis in het buitenland werden vernietigd of uit het buitenland werden teruggezonden type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000027048 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 09 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000027047 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022045 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waardoor de farmaceutische specialiteit Ectocur, drinkbare oplossing, van het geneeskundig voorschrift vrijgesteld wordt type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 22/01/2000 numac 2000027020 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 1998 tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 april 1983 tot vaststelling van de interest- en delgingslasten te dragen do type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999010257 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 03/05/2000 numac 2000000099 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 21/12/1999 pub. 16/03/2000 numac 1999003682 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 21/12/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999003670 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie van het Bank- en Fianciewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^