B.S. Index van de afkondigingen van 9 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/01/2000 pub. 09/02/2000 numac 1999011463 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende grensoverschrijdende geldoverschrijvingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 14/01/2000 numac 2000011011 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene regels van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 29/02/2000 numac 2000022072 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van rust- en verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000022065 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000022073 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal aantal tandartsen, opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot het verkrijgen van bepaalde bijzondere beroepstitels voor de jaren 2004 en 2005 type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 14/03/2000 numac 2000012004 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 14/03/2000 numac 2000014023 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg 125 op de lijn 90 Denderleeuw-Aat te Rebaix machtigt mits de verbetering van de gemeenteweg nr. 8 te Rebaix tussen de Jean Watrinstraat en de Croisettestraat type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 18/03/2000 numac 2000012003 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 en 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000022079 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 1998 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 24/05/2000 numac 2000022086 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1999 aan het "Trustfonds voor het basisbudget van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering" type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000010093 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1999 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Brussel type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000012001 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toestand van bepaalde chauffeurs slachtoffers van wegblokkades in Den type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000012002 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de te volgen procedure inzake aflevering van het individueel document aa type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 14/01/2000 numac 2000011010 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende organisatie van de toekenning van toelagen voor projecten van animatie- en informatie- activiteiten voorgesteld door verenigingen en instellingen van openbaar nut in het kader van de raadpleging van de bevolking over het vooron type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 27/01/2000 numac 1999022904 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 02/02/2000 numac 1999012922 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdag type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000022077 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1998 houdende vastlegging, voor het jaar 1999, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verp type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 08/02/2000 numac 1999002164 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 1998 waarbij ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften voo type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 08/02/2000 numac 2000000024 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende voordracht van een lid voor de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. met het oog op zijn verkiezing en benoeming door de algemene vergadering type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000011035 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1991 waarbij, voor het vermelden van de gebruikte meeteenheden, aanvullende aanduidingen en afwijkende voorstellingen worden toegestaan type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 15/02/2000 numac 1999012919 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000003035 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de bewijskracht van de door de Administratie der Pensioenen gebruikte informatiegegevens voor de toepassing van de wetgeving waarmee zij belast is

erratum

type erratum prom. 09/01/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000003124 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de bewijskracht van de door de Administratie der Pensioenen gebruikte informatiegegevens voor de toepassing van de wetgeving waarmee zij is belast. - Erratum type erratum prom. 09/01/2000 pub. 31/08/2002 numac 2002022695 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 1998 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten. - Errata
^