B.S. Index van de afkondigingen van 12 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/2000 pub. 18/01/2000 numac 2000022051 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot vaststelling van de criteria voor een harmonieuze verdeling over de gemeentes van de vreemdelingen bedoeld in artikel 54, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende type koninklijk besluit prom. 12/01/2000 pub. 27/01/2000 numac 1999014296 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 12/01/2000 pub. 09/02/2000 numac 2000014030 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie aan wie de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie is toegekend type koninklijk besluit prom. 12/01/2000 pub. 11/02/2000 numac 2000022085 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1997 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden type koninklijk besluit prom. 12/01/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000014025 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende regeling van het zeegeld van het varend personeel van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart type koninklijk besluit prom. 12/01/2000 pub. 13/05/2000 numac 2000003262 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van het Ministerie van Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het Statuut van het Rijksper

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/01/2000 pub. 13/05/2000 numac 2000003263 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van de selectienormen waaraan de kandidaten voor aanstelling bij de interne auditcel van de Administratie der thesaurie dienen te beantwoorden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/2000 pub. 09/02/2000 numac 2000029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanstelling van de plaatsvervangende voorzitters en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardigi
^