B.S. Index van de afkondigingen van 13 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/01/2000 pub. 22/01/2000 numac 1999003666 bron ministerie van financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2000, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties" en van de uitgifte van de leningen genaamd "Staatsbons" type koninklijk besluit prom. 13/01/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000011054 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 13/01/2000 pub. 18/03/2000 numac 2000011053 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 13/01/2000 pub. 29/01/2000 numac 2000022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de patiënt thuis

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/01/2000 pub. 11/02/2000 numac 1999024131 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van experten voor externe kwaliteitsevaluatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/01/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000031043 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 15 januari 1993 van de Brusselse Hoofdstedelijke Executive tot het aannemen van de statuten van de Haven van Brussel, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstede type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/01/2000 pub. 01/02/2000 numac 2000031040 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de gewestelijke Ontwikkelingscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2000 pub. 26/01/2000 numac 2000027025 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 22 juni 1990 tot uitvoering van het decreet van 31 mei 1990 houdende instelling van een programma tot bevordering van de werkgelegenheid dat bijzonder bestemd type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2000 pub. 25/01/2000 numac 2000027019 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de algemene en bijzondere regels betreffende de voorstelling van de begrotingen, de begrotingscomptabiliteit en het afleggen van de uitvoeringsrekening van de Dienst voor heffing van h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Adviesraad ingericht door artikel 17bis van het decreet van 30 maart 1983 houdende oprichting van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », zoals gewijzigd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het bedrag van de vergoedingen toegekend aan de bestuurders van de RTBF type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2000 pub. 25/01/2000 numac 2000029014 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering betreffende de aanstelling als Nationaal Voorzitter van het Rode Kruis van België

erratum

type erratum prom. 13/01/2000 pub. 18/03/2000 numac 2000022244 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de patiënt thuis. - Erratum type erratum prom. 13/01/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000031102 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 januari 2000 houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie. - Erratum

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 13/01/2000 pub. 08/02/2000 numac 2000003038 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren
^