B.S. Index van de afkondigingen van 14 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012019 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 1998 aan het rijdend persone type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 22/03/2000 numac 2000012018 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 22/03/2000 numac 2000012012 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de toekenning van het halftijds convention type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012013 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012010 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 28 juni 1999 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2000 en 11 november 2000 type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 12/04/2000 numac 2000012017 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000012007 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000012009 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000012011 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen van de sector bakkerijen en artisanale banketbakkerijen, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 12/04/2000 numac 2000012015 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 199 type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 12/04/2000 numac 2000012014 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022101 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000022127 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging wat de werking van het Verzekeringscomité betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000022126 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1993 houdende goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van de Algemene Raad en van het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 09/02/2000 numac 2000002009 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000011037 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 37 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 14/01/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000011071 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van een preventieadviseur en hoofd van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk bij het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 14/01/2000 pub. 20/01/2000 numac 2000022056 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 14/01/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000014041 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/01/2000 pub. 20/10/2000 numac 2000035657 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van de gewijzigde statuten van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 14/01/2000 pub. 23/06/2000 numac 2000035598 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 25 mei 1999 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer « Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap de Brakke Grond in type besluit van de vlaamse regering prom. 14/01/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000035209 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende benoeming van de ondervoorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 14/01/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000035176 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts in het jaar 2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/01/2000 pub. 25/11/2000 numac 2000036150 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen voor de ambten van opsteller en intercultureel medewerker in de psycho-medisch-sociale centra

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/01/2000 pub. 20/01/2000 numac 1999000966 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de eindejaarstoelage 1999

erratum

type erratum prom. 14/01/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000031067 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 14/01/2000 pub. 10/02/2000 numac 2000031044 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht
^