B.S. Index van de afkondigingen van 17 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 28/01/2000 numac 2000022082 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 08/02/2000 numac 2000000092 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de machtiging tot toegang van de Dienst Vreemdelingenzaken tot de persoonlijke gegevens, beheerd door de Commissie voor regularisatie type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000003056 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van het "Institut scientifique de Service public" type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012021 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de uitvoering van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 - hoofds type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000012005 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012020 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 14/03/2000 numac 2000014045 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van ondergrondse en bovengrondse percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 14/03/2000 numac 2000014032 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Comblain-au-Pont van algemeen nut wordt verklaard

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/01/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022063 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 17/01/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022062 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 17/01/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 17/01/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000035174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en tandarts in 2000

decreet

type decreet prom. 17/01/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000033021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot oprichting van een dienst voor arbeidsbemiddeling in de Duitstalige Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 17/01/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000022124 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen. - Errata
^