B.S. Index van de afkondigingen van 18 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/01/2000 pub. 28/01/2000 numac 2000009045 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel v type koninklijk besluit prom. 18/01/2000 pub. 29/01/2000 numac 1999003684 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 18/01/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022187 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij het Instituut voor veterinaire keuring gemachtigd wordt contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 27/01/2000 numac 2000003034 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 5,75 % - 28 september 2010 » type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000014028 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000014027 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Departementale Stagecommissie bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000011034 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de erkenning van de instellingen die opleidingen van veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 1 verstrekken type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000014029 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Raad van Beroep van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000000098 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming in de wedde van de leden van de gemeentepolitie die deelnemen aan de wettelijk verplicht gestelde beroepsopleidingen die met periodes van actieve dienst worden gelijkgesteld type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 04/02/2000 numac 2000022071 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn om te beslissen over de aanvragen om afwijkingen inzake gezinsbijslag

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 18/01/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000003070 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren
^