B.S. Index van de afkondigingen van 21 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 11/02/2000 numac 1999024129 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000014036 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende politie-reglement van de Beneden-Zeeschelde en van het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuze type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 07/04/2000 numac 2000000035 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 27 april 1999 tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de ak type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 07/04/2000 numac 2000000033 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 6 juli 1992 tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000000037 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 25/05/2000 numac 2000000031 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hul type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 01/06/2000 numac 2000000038 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 september 1999 tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot vaststelling van de criteria voor een harmonieuze verdeling o type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 22/06/2000 numac 2000000032 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 november 1999 dat de titel van Prinses van België verleent aan Jonkvrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 22/06/2000 numac 2000000025 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 mei 1999 tot afschaffing van de verlatenverklaring en van de overdracht van het ouderlijk gezag type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 22/04/2000 numac 2000000036 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van hoofdstuk III van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht en van de wet van 7 december 1 type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000022130 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de referentiemethode voor de bepaling van polychloorbifenylen in voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000000029 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen van 1994 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 11/02/2000 numac 1999024130 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000000027 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 21 september 1999 tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 1999-2000 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de be type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000000028 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022109 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 66, 67 en 72 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/01/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000027069 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van de organisatieafdelingen 10 en 13 van de Algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 21/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003042 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van EASDAQ N.V.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/01/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000035114 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 21/01/2000 pub. 22/03/2000 numac 2000035230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende samenstelling en werking van de adviescommissie projecten en instituten hoger kunstonderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Frane Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij hoger onderwijs
^