B.S. Index van de afkondigingen van 25 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000000040 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de benoeming en de bevordering van personeelsleden van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie die naar de rijkswacht overgeplaatst zijn en houdende diverse andere statuutbepalingen omtrent die persone type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000014079 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder van DE POST type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000022120 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000012052 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000012049 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000012046 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de flexibele uren type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012042 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de beroepsvorming tijdens de arbeidsuren in de subsector voor de afhandeling type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012056 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het halftijds brugpensioen toepasselijk op de subsector voor de goederenbeha type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012044 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende vrijwillige deeltijdse arbeid in de subsector voor de verhuisondernemingen, type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012040 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 1986 tot vaststelling v type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 07/04/2000 numac 2000000110 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij sommige overheden van de Administratie voor Hulpverlening aan de Jeugd van het Ministerie van de Franse Gemeenschap worden gemachtigd het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 12/04/2000 numac 2000012051 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 12/04/2000 numac 2000012055 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 22/03/2000 numac 2000012053 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012045 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de carensdag type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 03/05/2000 numac 2000022135 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000012047 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000012043 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vaststelling van de lonen van sommige categorieën van arbeiders in de su type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 22/02/2000 numac 2000022090 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van een vergoedingsregeling voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die zich op het Belgisch grondgebied bevinden type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000012050 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers va type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000022119 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale pathologie » moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 22/02/2000 numac 2000022089 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de kosten van de laboratoriumonderzoeken uitgevoerd in het kader van de dioxinecrisis type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 22/02/2000 numac 2000022088 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000022131 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000000094 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot afschaffing van de ambtelijke werkgroep politiehervormingen type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 14/03/2000 numac 2000012048 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000022132 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het tweede addendum bij de 3e uitgave van de Europese Farmacopee, getiteld « ADDENDUM 1999 »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000022096 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector type ministerieel besluit prom. 25/01/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000027068 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 17 van de Algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/01/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000033019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 21 oktober 1992 tot inrichting van de Basisoverlegcomités van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/01/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 26 maart 1997 tot organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in afdelingen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/01/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 8 november 1996 houdende benoeming van de leden van de samenwerkingscommissie opgericht door het samenwerkingsakkoord van 10 april 1995 betreffende de tenlasteneming van de kosten van de opname en
^