B.S. Index van de afkondigingen van 26 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003072 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 april 1999 tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en be type koninklijk besluit prom. 26/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000012059 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2000, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 26/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000012060 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2000, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 26/01/2000 pub. 18/03/2000 numac 2000012068 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 29/01/2000 numac 2000011055 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de regels inzake de vaststelling van de prijzen van de geneesmiddelen die bestemd zijn voor een behandeling van meer dan 28 dagen en die een prijsvermindering van de huidige verpakking meebrengen type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000015022 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling per directie of dienst van de betrekkingen voorzien in de organieke personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000035217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de verenigingen voor gezinseducatie type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027102 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 26/01/2000 pub. 10/02/2000 numac 2000003065 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^