B.S. Index van de afkondigingen van 27 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 1999003662 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, met betrekking tot het hoogst aftrekbare bedrag van de uitgaven voor kinderoppas type koninklijk besluit prom. 27/01/2000 pub. 22/06/2000 numac 2000000026 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 juni 1999 waarbij het opmaken van een jaarlijkse statistiek van de overlijdensoorzaken wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 27/01/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000000057 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen van 1998 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/01/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000000017 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en die type koninklijk besluit prom. 27/01/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000000034 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 27/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000000100 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1991 tot vaststelling van de regels aangaande de procedure tot schorsing of intrekking van de vergunningen of erkenningen bepaald in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsonderneming type koninklijk besluit prom. 27/01/2000 pub. 09/02/2000 numac 2000003051 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000000126 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 april 1997 tot vernieuwing van de Commissie voor de erkenning van de beveiligingsondernemingen type ministerieel besluit prom. 27/01/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000011066 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een lid en van de adjunct-secretaris van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 27/01/2000 pub. 12/02/2000 numac 2000011058 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2000 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60 § 1, 7° van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2000 pub. 09/02/2000 numac 2000027035 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 september 1996 houdende erkenning van het natuurreservaat "Prés Rosières"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/01/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000000661 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de toepassing van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wet van 20 september 1998. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 27/01/2000 pub. 10/02/2000 numac 2000000063 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de toepassing van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wet van 20 september 1998

arrest

type arrest prom. 27/01/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000031239 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 00/013 tot vaststelling van de over te dragen kredieten en vastleggingen van het dienstjaar 1999 naar het dienstjaar 2000

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/01/2000 pub. 28/10/2000 numac 2000031370 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2000/37 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 maart 1996 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van « Bruxelles Formation »

lijst

type lijst prom. 27/01/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000003066 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap of van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte en die in België beleggingsdiensten in vrij verkeer verrichten per 31 type lijst prom. 27/01/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000003069 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België per 31 december 1999 type lijst prom. 27/01/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000003068 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren per 31 december 1999

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000003060 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het bank- en financiewezen tot vaststelling van de lijst van kredietinstellingen waarvan in Belgïe een vergunning is verleend per 31 december 1999 type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000003061 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vastelling van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben per 31 d type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000003062 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van kredietinstellingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese gemeenschap ressorteren en die in België, in het kader van het vrij verrichten van
^