B.S. Index van de afkondigingen van 28 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/01/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000007046 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de medische geschiktheid voor duikactiviteiten en voor droge duiken type koninklijk besluit prom. 28/01/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000022151 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 1999, van het procentueel aandeel van ieder trimester in het globaal budget van financiële middelen, in uitvoering van artikel 61, § 13, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneesk type koninklijk besluit prom. 28/01/2000 pub. 01/03/2000 numac 2000000114 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 tot inschrijving door de gemeenten van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000021025 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 december 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kanselarij van de Eerste Minister en de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000035191 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000035207 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende regeling van het beheer van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, en houdende regeling van de voorwaarden inzake type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000035175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 1985 tot vaststelling van de rechtspleging voor erkenning en sluiting van serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000035154 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de contractuele betrekking van procesbewaker inning gewest- en gemeenschapsbelastingen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000035168 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de subsidieerbare urencontingenten voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000035123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2000 voor de levensbeschouwelijke, de politieke en de sociaal-economische verenigingen, erkend om radioprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000035122 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2000 voor de levensbeschouwelijke, de politieke en de sociaal-economische verenigingen, erkend om radioprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000035125 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2000 voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen, erkend om televisieprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000035124 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2000 voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen, erkend om televisieprogramma's te verzorgen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/01/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000027111 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief aan de dames en heren beheerders van rustoorden betreffende de geldigheidstermijn van de principiële akkoorden voor de opening, de uitbreiding of de inrichting van een rustoord

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 98 van het decreet van 13 juli 1998 houdende organisatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs en houdende wijziging van de reglementering van het onderwijs

erratum

type erratum prom. 28/01/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000000185 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 tot inschrijving door de gemeenten van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling . - Errata
^