B.S. Index van de afkondigingen van 1 februari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011062 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000021073 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000021072 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de Nationale Dienst voor Congressen als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000021074 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000021075 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staats type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000012073 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 12/04/2000 numac 2000011082 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de secretaris en de adjunct-secretaris van de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 07/04/2000 numac 2000000147 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Koninklijke Munt van België toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/02/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000022111 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 augustus 1998 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volk type ministerieel besluit prom. 01/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000007051 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000029082 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 1999 houdende aanstelling van de voorzitters, werkende en plaatsvervangende leden van de zonale inschrijvingscommissies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2000 pub. 15/06/2000 numac 2000029210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een lid van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor de hulpverlening aan de jeugd ter vervanging van een ontslagnemend lid
^