B.S. Index van de afkondigingen van 3 februari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000000069 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 mei 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring ge type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000000064 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 29 november 1999 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de di type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000000059 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend en van wettelijke bepalinge type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000000068 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot uitvoering van artikel 190quinquies, § 2, van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935 type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/04/2000 numac 2000000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op tw type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000022159 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot de bedden in de diensten voor kindergeneeskunde type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000000077 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aan type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000000065 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de conces type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000014054 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000000084 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 10/03/2000 numac 2000011094 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring der proeven-tarieven, vastgesteld door de Bestuurscommissie van de Proefbank voor vuurwapens type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000000067 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende de erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren, en type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000016057 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2000 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000000078 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011063 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000027088 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de "Société wallonne des Distributions d'Eau"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van het percentage externe achterstand, per onderwijsniveau, dat een verergerende situatie vormt, in toepassing van artikel 4, § 4, van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2000 pub. 21/06/2000 numac 2000029135 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het socio-economisch niveau en de percentages om de inrichtingen, scholen of vestigingsplaatsen voor basisonderwijs en secundair onderwijs te kunnen aanduiden die in aanmerking kunnen geno

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/02/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de vergoeding ten gunste van de leden van de mediaraad
^