B.S. Index van de afkondigingen van 7 februari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/02/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000012072 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren type koninklijk besluit prom. 07/02/2000 pub. 08/04/2000 numac 2000011093 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende een driemaandelijkse steekproefenquête naar de ontwikkeling van de lonen in de nijverheid uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 07/02/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012114 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de verbetering van de collectieve type koninklijk besluit prom. 07/02/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000012087 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 73 van 17 november 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling en vaststelling, voor 1999 en 2000, van de procedure van tenuitvoerlegging type koninklijk besluit prom. 07/02/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000012078 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 74 van 17 november 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van het normaal loon van de wettelijk samenwonende werknemers voor type koninklijk besluit prom. 07/02/2000 pub. 22/02/2000 numac 2000011076 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en op de bestelbon type koninklijk besluit prom. 07/02/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000012071 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk type koninklijk besluit prom. 07/02/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000012070 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1977 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de sector van de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000022147 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 2000 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 07/02/2000 pub. 10/03/2000 numac 2000007054 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 07/02/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000007053 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 september 1985 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de vaste, stagedoende en tijdelijke personeelsleden van de Centrale Dienst voor sociale en cultu

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/02/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000000115 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Registratie van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging type omzendbrief prom. 07/02/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000000596 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Registratie van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000029096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1997 houdende benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs voor
^